ALUFU CO LTD

1-6, MINAMI SENDA HIGASHI
NAKAKU
HIROSHIMA
730-0054