Hitachi Zosen Corp

1180 Amarube-Shimo, Maizuru
Kyoto
Maizura City
625