KAIYOKENKYU KAIHATSU KIKO

3173-25 SHOWAMACHI KANAZAWA-KU
YOKOHAMA KANAGAW
236-0001