KIM JI HYE

HAE YANG UNIVERSITY
C.P.O. BOX 8406
SEOUL
100-684