Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd

Business Development Dept,Ship & Oceans Hqs.
6-4, Tsukiji 5-chome, Chuo-ku
Tokyo
104-8439
Email: chot@mes.co.jp