NAGASAKI DAIGAKU TOSHOKN

(KOOGAKUBU)
1-14, BUNKYO-MACHI
NAGASAKI 852