Ningbo University

Cao Guangbiao information building, 818 Fenghua Road,
Jiangbei District, Ningbo University
Ningbo
315211
Email: 15669220667@163.com
Phone: 01186+15669220667
Main Contact: wulijie