Ocean University of China

238 Songlinglu
Laoshanqu Qingdao
Qingdao
266061