The Tsurumi Seiki Co Ltd

2-20, 2-chome, Tsurumi-chuo
vice Tsurumi-ku
Yokohama
230
Email: trade@tsk-jp.com