TOKYO SHOSEN DAIGAKU

FUZOKU TOSHOKAN
2-1-6 ECHUJIMA KOTO-KU
TOKYO 135 (JPT)